Allmänt

GetDataCatalog

Exempel: Hämta information om alla företeelsetyper

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetDataCatalog?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeIds=&includeAttributeTypes=false


GetDomainValues

Exempel: Hämta alla domänvärden

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetDomainValues?apikey=DIN API-NYCKEL


GetAddresses

Exempel: Hämta alla adressplatser på Hantverkargatan

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&municipalityPattern=*&streetName=Hantverkargatan&streetNumPattern=*&postalCodePattern=*&postalAreaPattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0


GetNearestAddresses

Exempel: Sök efter den adressplats som ligger närmst en koordinat, ange koordinater i det koordinatsystem du valde när du begärde API-nyckel

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestAddresses?apikey=DIN API-NYCKEL&easting=152781&northing=6579078&maxDistance=50&maxNrOfResults=1&streetNamePattern=*&includeAddressConnectionsForTrafficTypes=0


CountFeaturesForFeatureType

Exempel: Visa antal företeelser för alla företeelsetyper

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountFeaturesForFeatureType?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypename=


CountAttributeValuesForAttribute

Exempel: Visa förekomster av attributet Klass för företeelser av typen Vägmittsklass

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Vägmittsklass&attributeName=Klass


Exempel: Visa förekomster av attributet Typ på Gångytor

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/CountAttributeValuesForAttribute?apikey=DIN API-NYCKEL&featureTypeName=Gångyta&attributeName=Typ


Söka företeelser

GetFeatureList

Exempel: Hämta översiktlig information om företeelser från en lista av företeelse-ID

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=1599967;5155009;5274694


GetFeatureListForLinks

Exempel: Hämta väghållare för en väglänk med ett visst länk-ID

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=1599967;5155009;5274694

Resultatet kan åtföljas av ett anrop till GetFeatures för att få mer detaljerade uppgifter om väghållaren.


GetFeatureListForSearchConditions

Exempel: Sök efter Parkeringsautomater som tar mynt

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatureListForSearchConditions?apikey=DIN API-NYCKEL&searchConditionsXmlString={xml}

där {xml} är:


<?xml version="1.0"?>
<FeatureSearchCondition xmlns="http://www.astando.se/LvWS/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.astando.se/LvWS/ FeatureSearchCondition.xsd">
  <FeatureCondition FeatureTypeObjectId="5129561" FeatureTypeName="Parkeringsautomat">
    <AttributeConditions BinaryOperator="AND">
      <AttributeValueCondition AttributeName="Mynt" RelationalOperator="equals" Value="True" />
    </AttributeConditions>
  </FeatureCondition>
</FeatureSearchCondition>


GetNearestFeatureList

Exempel: Sök efter företeelser som ligger nära en koordinat, ange koordinater i det koordinatsystem du valde när du begärde API-nyckel

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestFeatureList?apikey=DIN API-NYCKEL&easting=152781&northing=6579078&maxDistance=10&maxNrOfResults=10&featureTypeName=

Resultatet kan åtföljas av ett anrop till GetFeatures för att få mer detaljerade uppgifter om en företeelse.


GetFeatures

Exempel: Hämta mer detaljerad information om en företeelse (här ett Räcke) givet dess företeelse-ID

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetFeatures?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=5135463&includeWktForExtents=true

I resultatet kan man för varje företeelse få reda på bl.a. typ, giltighetsdatum, attributvärden och utbredning (dels som projicerade värden mot väglänk och dels som WKT-geometri).


Söka väglänkar

GetLinks

Exempel: Visa information om en väglänk med geometri givet dess länk-ID

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&linkIds=1914727&includeWkt=true


GetLinksForSearchConditions

Exempel: Sök efter väglänkar som ligger på en del av Hantverkargatan som ryms inom polygon-ytan

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinksForSearchConditions?apikey=DIN API-NYCKEL&searchConditionsXmlString={xml}&includeWkt=false

där {xml} är:


<?xml version="1.0"?>
<LinkSearchCondition xmlns="http://www.astando.se/LvWS/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.astando.se/LvWS/ LinkSearchCondition.xsd">
  <StreetNameCondition>Hantverkargatan</StreetNameCondition>
  <GeometryConditions>
    <GeometryWKT>POLYGON((152908 6579233, 152795 6579254, 152759 6579023, 152895 6579050, 152908 6579233))</GeometryWKT>
  </GeometryConditions>
</LinkSearchCondition>


GetLinksForStreetName

Exempel: Hämta väglänkar på Pipersgatan med geometrier

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetLinksForStreetName?apikey=DIN API-NYCKEL&trafficTypes=-1&maxNrOfResults=100&streetNamePattern=Pipersgatan&includeWkt=true


GetNearestLinks

Exempel: Sök efter närmaste väglänkar till en koordinat, ange koordinater i det koordinatsystem du valde när du begärde API-nyckel

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetNearestLinks?apikey=DIN API-NYCKEL&easting=152781&northing=6579078&trafficTypes=1&maxDistance=30&maxNrOfResults=10&streetNamePattern=&includeWkt=true

Resultat kan åtföljas av ett anrop till GetFeatureListForLinks för att hämta företeelse-ID för företeelser som ligger på en specifik länk.


Gatusökning

GetStreetNames

Exempel: Visa gatunamn som börjar på Kun...

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetStreetNames?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetNamePattern=Kun*&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode=


GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance

Exempel: Visa gatunamn som liknar Vallhalavägen

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetStreetNamesWithinLevenshteinDistance?apiKey=DIN API-NYCKEL&streetName=Vallhalavägen&maxDistance=3&optionalMunicipality=&optionalPostalArea=&optionalPostalCode=


GetIntersections

Exempel: Visa geometrin för korsningen mellan Kungsgatan och Drottninggatan

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetIntersections?apikey=DIN API-NYCKEL&streetNameOne=Kungsgatan&streetNameTwo=Drottninggatan


Transformering

TransformGeometry

Exempel: Transformera en punktgeometri från SWEREF 99 18 00 till WGS 84

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TransformGeometry?apikey=DIN API-NYCKEL&wkt=POINT (143301 6584777)&fromSrid=3011&toSrid=4326

Använd GetSupportedSpatialReferenceSystems för att ta reda på vilka koordinatsystem som stöds.


GetSupportedSpatialReferenceSystems

Exempel: Hämta information om alla koordinatsystem som stöds av webbtjänsten

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/GetSupportedSpatialReferenceSystems?apikey=DIN API-NYCKEL


Övrigt

TranslateLvToNvdb

Exempel: Översätt ett länk-ID till NVDB-ID (länk-ID för Nationell vägdatabas)

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TranslateLvToNvdb?apikey=DIN API-NYCKEL&objectIds=1914727


TranslateNvdbToLv

Exempel: Översätt ett NVDB-ID till länk-ID till NVDB-ID

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/TranslateNvdbToLv?apikey=DIN API-NYCKEL&nvdbIds=10133,74244


Version

Exempel: Visa versionen för webbtjänsten

http://openstreetws.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx/Version?apikey=DIN API-NYCKEL